כניסה למערכת ספרו את הסיפור שלכם

תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

תנאי שימוש ומדיניות הפרטיות לאתר insightcss.ac

תנאי שימוש לאתר insightcss.ac

 

האתר

 1. אנו מודים לך כי בחרת לעשות שימוש באתר (להלן: "האתר") המופעל על ידי אוניברסיטת חיפה (להלן: "האוניברסיטה"). השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו באמצעות מכשירי קצה שונים וביצוע כל פעולה בו כפופים לתנאי השימוש שלהלן ולמדיניות הפרטיות של האתר (להלן: "תנאי השימוש" ו-"מדיניות הפרטיות", בהתאמה). כניסה לאתר או שימוש באתר וכן במידע המוצגים בו, מהווה ומבטא הסכמה מצדך לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות, ובעשותך כן הנך מצהיר כי קראת את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, הינך מודע ומסכים להם, ומסכים לפעול על פיהם. 
 2. האמור בתנאי שימוש אלה בלשון זכר – אף לשון נקבה במשמע, וכן להיפך. האמור בלשון יחיד – אף לשון רבים במשמע, וכן להיפך. בכל מקרה של סתירה ו\או דו משמעות בין הוראות תנאי שימוש אלו לבין הרשום ו\או המוצג באתר, יגברו הוראות תנאי השימוש. 
 3. האוניברסיטה רשאית לתקן תנאי שימוש אלו מעת לעת. היה ויתוקנו התנאים, תוצג הודעה על כך בכניסה לאתר, והמשך שימושך באתר יהיה כפוף לתנאים המעודכנים. המשך הגלישה באתר תהווה הסכמה מצידך לתנאים המעודכנים. 
 4. בתנאי שימוש אלה, המונח "תוכן", או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon). 
 5. מטרתו של אתר זה היא יצירת סביבה אינטרנטית שיתופית אינטראקטיבית (להלן ׳הסביבה׳) לביסוס, העשרה ופיתוח של מאגר עקרונות פעולה פדגוגיים הקיים ועידוד למידת STEM משמעותית בבתי ספר בארץ ובעולם באמצעות מדע אזרחי. המשתמשים בסביבה יוזמנו לתהליך למידה משותף, בין תחומי, המשלב את מגוון המיומנויות של חברי הקהילה ומבוסס על פריצת גבולות בין תחומי העשיה השונים שלהם ובכך לתרום לשיפור מתמיד של הפרקטיקה והתיאוריה. כתוצאה, תיווצר במסגרת האתר מפת ידע הכוללת את כלל עקרונות הפעולה הפדגוגיים הקיימים נכון לאותו רגע, וסיפורי הפעלה אישיים או ציבוריים המקושרים אל עקרונות אלו. מפת ידע זו תכלול דיונים אשר התקיימו סביב אותם סיפורי פעולה או עקרונות פעולה, וכן את תיאורי פרוייקטי המדע האזרחי במסגרתם התרחשו הסיפורים.
 6. באמצעות האתר, יוכל המשתמש א. להעלות סיפורי הפעלה מכל סוג שהוא (מילולי, ויזואלי, אודיו, וידאו) ולקשר אותם לעקרונות פעולה פדגוגיים; ב. לצפות בכל סיפורי ההפעלה שהעלו משתמשים אחרים; ג. להעלות תגובה מכל סוג שהוא (מילולי, ויזואלי, אודיו, וידאו) כחלק מדיון בסיפור הפעלה או עיקרון פעולה.      

 

העלאת תכנים לאתר

 1. המשתמש רשאי להעלות לאתר תכנים שנמצאים בבעלותו ואשר הוא לבדו בעל זכויות היוצרים בהם. 
 2. אין להעלות לאתר תוכנות זדוניות, תוכן פרסומי, תכנים פורנוגרפיים, גזעניים או מסיתים, וכן תכנים שיש בהם כדי להוות לשון הרע, שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות בניגוד לחוק. כמו כן אין להעלות לאתר תכנים המוגנים בזכות יוצרים של צד ג' ללא קבלת האישור הנדרש לכך מבעל זכויות היוצרים, שיש בהם כדי לפגוע בהפעלת האתר, או ברכושו של מאן דהוא (להלן ביחד, "תוכן אסור").
 3. אין להעלות לאתר תוכן פרסומי מסחרי.
 4. אין לקשור לאתר באמצעות קישוריות או באמצעים אחרים תוכן אסור או עמודי אינטרנט המכילים תוכן מסוג זה. 
 5. האוניברסיטה תסיר מהאתר (בין אם באמצעות הסרה מוחלטת ובין אם באמצעות עריכה) כל תוכן אסור או תוכן אחר אשר היא סבורה שאין מקומו באתר. לאוניברסיטה יהיה שיקול דעת בלעדי בנושא זה והיא לא תידרש לתת הודעה על כך למשתמש טרם ההורדה או אחריה. 
 6. האוניברסיטה תחשוף את פרטיו של משתמש שהעלה תוכן אסור או כל תוכן אחר אם תידרש לכך על פי דין.   
 7. התכנים שכל משתמש יעלה לאתר יהיו נגישים לקהל הרחב והוא נושא באחריות המלאה והבלעדית לתכנים אלו. 
 8. היה וייגרם לאוניברסיטה נזק כלשהו, ישיר או עקיף, בשל תכנים שהועלו על ידי משתמש, או אם תוגש נגד האוניברסיטה תביעה על ידי מאן בשל תוכן שהעלה משתמש לאתר, מתחייב המשתמש לשפות מיד עם דרישתה הראשונה את האוניברסיטה באופן מלא בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מכך, לרבות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט. 
 9. למען הסר ספק, האוניברסיטה איננה נושאת באחריות לתכני האתר, או לכל נזק שייגרם למאן דהוא בשל תוכן כאמור. 
 10. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

 

קניין רוחני

 1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובכל תוכן הכלול בו (למעט תוכן שיעלה על ידי משתמשים ואשר יהיה כפוף לרישיון השימוש כמפורט להלן) הינם של האוניברסיטה בלבד. 
 2. המשתמש מעניק בזאת רישיון לא בלעדי, בלתי ניתן להשבה, שאינו מוגבל במקום או בזמן ושאינו כפוף לתשלום תמלוגים, לאוניברסיטת חיפה לעשות שימוש בכל תוכן שיועלה לאתר לצרכים מחקריים, אקדמיים וחינוכיים שאינם מסחריים, וכן למטרת הפעלת האתר ומתן רשות צפייה לתכנים כאמור בתנאי שימוש אלו. 
 3. בהעלאת התכנים לאתר מאשר ומצהיר המשתמש כי הוא רשאי להעניק לאוניברסיטת חיפה רישיון כאמור. חל איסור על משתמש להעלות תוכן אשר הוא איננו בעל הזכויות בו, או תוכן אשר לגביו הוא לא קיבל רישיון שימוש מבעל הזכויות בתוכן, בהיקף הנדרש כאמור בתנאי שימוש אלו. בעת הצורך המשתמש יקפיד על מתן קרדיט מתאים לבעל זכויות היוצרים בתוכן וכן ימנע מלפגוע בזכות היוצרים המוסרית של בעל התוכן. 
 4. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים לכל מטרה שאינה תואמת את רישיון השימוש כאמור לעיל.

 

השימוש באתר

ללא מתן הרשאה מצד האוניברסיטה, מראש ובכתב, המשתמש אינו רשאי לבצע את הפעולות ו/או המעשים הבאים בעת שימושו באתר ובתוכן האתר:

 1. לעשות שימוש מסחרי באתר ו/או בתוכן האתר או שימוש אקדמי החורג מציטוט אקראי של תכנים באתר ו/או להשתמש בתוכנו לשם יצירת מאגר מידע, רשומות תפוצה ו/או לקט. להעתיק, לשחזר, לשנות, לעבד, לתרגם, לבצע הנדסה לאחור, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן חלק כלשהו באתר ו/או את תוכן האתר, כולו או חלקו.
 2. להפעיל או לאפשר הפעלת כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האתר.
 3. להציג תוכן מהאתר בתוך מסגרת (iframe) גלויה או סמויה או להציג את תוכן האתר בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם המקורי באתר ו/או מחסירים דבר כלשהו. 
 4. להפיץ דואר זבל (SPAM) או הצפה של כל דואר אחר מאת השרתים באמצעותם מופעל האתר ו/או באמצעות האתר.
 5. לעשות שימוש באתר ו/או בתכנים המופיעים בו באופן אשר עשוי להזיק, לשתק, לגרום עומס יתר ו/או לפגוע באתר, ברשתות תקשורת ובציוד תקשורת כלשהו. 
 6. לקבל גישה ללא הרשאה לאתר, לתכנים, למידע, לחשבונות משתמשים ולקוחות באתר, או למערכות מחשבים או רשתות המחוברות לאתר, באמצעות "כריית סיסמאות" (Password Mining) ו/או "פריצה" (Hacking) ובכל אמצעי אחר.
 7. לשבש או להפר כל זכות של משתמש אחר באתר, לרבות הזכות לפרטיות ו/או לאסוף מידע אישי על המשתמשים באתר ללא הסכמתם המפורשת, מראש ובכתב, לרבות תוך שימוש באמצעים אוטומטיים.
 8. לפגוע בכבודו או בפרטיותו של משתמש אחר ו/או להשתמש באתר ו/או בתוכן האתר כדי לפגוע בשמו הטוב של כל אדם ו/או לפרסם דברי הסתה, הונאה, תרמית, לשון הרע ו/או כל מידע אחר שהינו שקרי, בלתי אמין או שיש בו כדי לפגוע במזיד.

מובהר כי אי עמידה במגבלות אלו עלולה להוביל למניעת גישתך לאתר ואף לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית, בהתאם להוראות כל דין. עוד מובהר כי כל שימוש באתר אשר אינו מוגדר במפורש כמותר יחשב אסור ללא מתן אישור מראש ובכתב מאת האוניברסיטה, על כל המשתמע מכך.

 

אחריות

 1. השימוש באתר הוא באחריות הבלעדית והמלאה של המשתמש.  
 2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (As Is) ללא אחריות כלשהי. האוניברסיטה לא בדקה את מהימנות התוכן וכל הסתמכות עליו הוא על אחריות המשתמש בלבד. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האוניברסיטה בגין התכנים ו/או התאמתם לצרכיך. האוניברסיטה לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהתכנים, משימוש בהם או מהסתמכות עליהם.  
 3. כמו כן האוניברסיטה אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות לכל נזק, אי נוחות, אובדן, עוגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתוכן ו/או בשל הורדה של תוכן (Download) ו/או בשל העלאת תכנים לאתר על ידי צד ג' אשר יש בהם כדי לגרום לך נזק. 
 4. האוניברסיטה אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי האוניברסיטה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל האוניברסיטה או אצל מי מספקיה. 
 5. מוטלת עליך החובה לשפות את האוניברסיטה, עובדיה, מנהליה ו\או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, עקב מעשה או מחדל שלך, הפרת תנאי השימוש והפרת כל דין. חובתך לשיפוי כאמור תחול גם על טענה, תביעה ו/או דרישה של צד ג' נגד האוניברסיטה שעילתה מעשה או מחדל שלך, לרבות הפרת תנאי השימוש והפרת כל דין.

 

שינויים באתר והפסקת השירות

 1. האוניברסיטה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, המראה שלו ועיצובו, את היקפו וזמינות השירותים הכלולים בו, תהיה רשאית להחליט לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי שיקול דעתה ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר - והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. 
 2. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. 
 3. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האוניברסיטה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. 
 4. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, רשאית האוניברסיטה להפסיק בכל עת את מתן השירותים הכלולים באתר, כולם או מקצתם, לרבות הבאת פעילות האתר להפסקה מוחלטת. האוניברסיטה תפרסם באתר הודעה על הפסקת השירותים זמן סביר מראש (ככל שהדבר אפשרי). אם תחליט האוניברסיטה להפסיק את פעילות האתר, היא תחזיק את החומר הכלול באתר למשך זמן סביר נוסף לאחר הפסקת פעילותו של האתר, ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו ולא לשמור כל גיבוי ממנו, וזאת בלא לתת הודעה נוספת על כך.
 5.  

כללי

 1. האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לשלוח מעת לעת עדכונים ו/או חומרים פרסומיים אחרים למשתמשים באתר באמצעות דואר אלקטרוני ו/או באמצעות הודעות טקסט לטלפון הנייד, הכל בכפוף לכך ש במסגרת רישומו לאחד השירותים באתר, אישר המשתמש את שליחת עדכונים או החומרים הפרסומיים (לפי העניין) ובכפוף להוראות חוק התקשורת (בזק ושירותים) תשמ"ב-1982. ככל שהמשתמש מעוניין להפסיק לקבל דואר אלקטרוני ו\או הודעות טקסט כאמור, הוא מתבקש להודיע בכתב על כך לחברה. 
 2. על השימוש באתר וכל סכסוך הנובע מכך יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל וזאת מבלי שתהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם. כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה, תובא בפני בתי המשפט המוסמכים בחיפה ובפניהם בלבד. 
 3. בכל שאלה הקשורה לשימוש באתר ניתן לפנות באמצעות דוא"ל לכתובת:  insight.tcss@edtech.haifa.ac.il.


  תנאי שימוש לאתר insightcss.ac

 

"מדע אזרחי בכיתה שלך" (להלן: "האתר") מכבד את פרטיות המשתמשים באתר, שכתובתו  insights.ac, המופעל על-ידי אוניברסיטת חיפה.

להלן מדיניות הפרטיות של האתר, הסוקרת בין היתר את המידע הנאסף במהלך השימוש באתר, המטרות לשמן נאסף המידע ואופן אבטחת המידע.

 

 1. סוג המידע הפרטי שנאסף

בעת הרישום לאתר, הגולש יידרש ליצור משתמש המבוסס על פרטיו האישיים: שם, כתובת דואר אלקטרוני, מקצוע (מורה, תלמיד וכיו"ב), שיוך מוסד אקדמי ותחומי עניין.

בנוסף, במהלך השימוש באתר, נאסף מידע אודות הפעולות באתר (התכנים שהעלה ו/או ערך ו/או חיפש המשתמש) ומשך השימוש באתר (מספר הכניסות לאתר ותכיפותן, באילו דפים ביקר המשתמש ומשך השהות בכל דף).

 1. מטרות איסוף המידע

האתר אוסף על המשתמש ועל פעולותיו באתר מידע לטובת מעקב אחר תהליך הלמידה של קהילת המשתמשים באתר והטמעת הידע המצוי בו על ידיהם, וכן לצורך טיוב האתר כדי לשפר את חווית השימוש והעקרונות הפדגוגיים בו וכן לטובת טיוב הליך הלמידה במוסדות הנמנים עם קהילת האתר.

המידע פרטי שייאסף ממשתמשים לא יועבר לצדדים שלישיים (למעט ספקי שירותים כגון Google Analytics) אלא אם המשתמש יאשר זאת מראש או אם יידרש האתר לכך על-פי דין,

מידע שהמשתמש מפרסם באתר יהיה פתוח למשתמשי האתר על פי הרשאתם.

השימוש שייעשה במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו ועל פי הוראות כל דין.

 

 1. שימוש ב-Cookies

האתר עושה שימוש ב-Cookies לאיסוף נתונים סטטיסטיים למטרות הנזכרות לעיל.

 

 1. אמצעי האבטחה באתר

האתר עושה שימוש באמצעי אבטחה כדי לאבטח את מאגר המידע בו שמורים נתוני המידע האישי של משתמשי האתר. האתר משקיע מאמץ כדי להגן על המשתמשים ועל מידע פרטי שייאסף בפני גישה זדונית למידע כאמור, מחיקתו וכיוצ"ב, ואולם אמצעים אלו מצמצמים את הסיכון לחדירה בלתי-מורשית אך לא ניתן לוודא כי אמצעים אלו ימנעו פעולות כאמור באופן מוחלט. האתר אינו מתחייב שהמידע הפרטי שייאסף יהיה חסין באופן מוחלט.

 

 1. שינויים במדיניות הפרטיות

האתר רשאי לערוך שינויים מעת לעת בתנאי מדיניות הפרטיות. שינויים במדיניות הפרטיות יפורסמו/יובאו לידיעת המשתמשים בהודעה שתופיע באתר הנחיתה. שינויים אלו ייכנסו לתוקף עם פרסומם. המשך שימוש באתר מהווה הסכמה למדיניות הפרטיות המעודכנת.

 

 1. פניות

בכל פניה בנושא מדיניות הפרטיות ניתן לפנות למייל insight.tcss@edtech.haifa.ac.il